Hai nhà khoa học đã lật tẩy những “phép lạ” của các nhà sư ở Thái thức tỉnh những người dân cả tin.