6 tháng đầu năm, thống kê 6 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính cho thấy, lượng nhân viên tăng 2.234 người, cao hơn tổng số nhân sự tăng thêm cả năm 2014. Thu nhập bình quân các ngân hàng này đều trên 15 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với bình quân 6 tháng đầu năm 2014.