Năng suất lao động công nghiệp Việt Nam bị bỏ xa so với các nước.