Mỹ bị cho đã giữ cho đảo Guam không quá nghèo để dẫn đến một cuộc nổi loạn nhưng cũng không quá giàu để có thể trở thành một quốc gia độc lập.