Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã thành lập Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ để thúc đẩy việc hình thành một mô hình quản trị toàn cầu mới.