Lạm phát toàn cầu đang ở mức thấp, đặc biệt là ở các thị trường phát triển, trong đó có Mỹ.