Tai họa thời tiết và kinh tế toàn cầu đầy bất ổn đã hạ tăng trưởng nửa đầu năm xuống mức chậm nhất trong vòng hai năm qua, HSBC nhận xét trong Báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 8.