Kết quả cuộc rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) về đầu tư do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố khẳng định: mức độ tương thích khá cao. Nhưng doanh nghiệp không mừng.