Trái với kỳ vọng của nhiều người, Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN ở Sunnylands đã kết thúc nhưng không có sáng kiến nào mới về vấn đề Biển Đông cũng như hợp tác an ninh biển.