Từ chỗ không có tên trong từ điển tiếng Việt, hai chữ “doanh nhân” đã được hiến định trong Hiến pháp...