Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 với mục tiêu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng cả nước.