Theo các chuyên gia, giới buôn tôn gian lận độ dày thường in ký hiệu MSC trong chuỗi mã số sản phẩm.