Với việc có thêm kỳ hạn 7 năm và 20 năm, tổng số kỳ hạn phát hành trái phiếu từ 6 (1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm) lên 8 kỳ hạn.