Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về kinh doanh khí nhằm điều chỉnh một số quy định về kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.