Cùng sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp lớn cũng đã tính đến chuyện chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng tiên tiến hơn.