Tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu nóng, cơ chế tỷ giá thiếu linh hoạt, tăng trưởng nóng thị trường bất động sản,... là những yếu tố đang đe dọa đến sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam.