Việc 125 ha đất thuộc khu E, khuđô thị Nam TP.HCM bị vướng quy hoạch “treo” suốt 22 năm qua sẽ được nêura tại kỳ họp HĐND TP ngày 19-4.