Đang trong quá trình kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Định.