Việt Nam thay da đổi thịt một cách nhanh chóng, GDP bình quân đầu người tăng gấp 3 trong 11 năm, trở thành một kỳ tích mới ở Đông Á. Việt Nam có nhiều nguồn lực tốt và đang tăng cường hội nhập quốc tế.