TS. Vũ Trọng Bình, Vụ trưởng Vụ Địa phương (Ban Kinh tế Trung ương) cho biết, chiến lược phát triển vùng sẽ nới rộng không gian và quy mô kinh tế của các địa phương lên rất nhiều.