Giá cao su xuất khẩu tháng 9/2015 giảm thêm 6,1% so với tháng 8 và giảm 17,96% so với tháng 9/2014. Tính chung 9 tháng đầu năm 2015, giá cao su xuất khẩu giảm 24,52% so với cùng kỳ năm 2014.