Thỏa thuận đầu tiên trong 15 năm qua giữa các nước thuộc và không thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhằm hỗ trợ thị trường năng lượng có thể không đem lại kết quả gì, theo CNBC.