Phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, theo Hải quan một số tỉnh, thành phố, nhiều quy định chưa rõ ràng hoặc chồng chéo với các quy định khác, gây khó khăn cho cơ quan Hải quan trong việc thực hiện.