Mặc dù chỉ số lạc quan kinh tế toàn cầu đang giảm trong 12 tháng qua nhưng Việt Nam tỏ ra là lạc quan nhất.