Việt Nam đã nổi lên trong khu vực Đông Nam Á như là nhà sản xuất năng lượng.