Hội nghị nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong nước, đề xuất các giải pháp để gắn chặt mối liên kết 3 nhà gồm nhà quản lý, nhà sản xuất và nhà phân phối.