Thị trường chứng khoán nay đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế...