Sau khi nhận được ý kiến thắc mắc của Công ty TNHH ENS FOAM liên quan đến việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng và hạch toán chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có các hướng dẫn cụ thể về các vấn đề này tại Công văn số 16103/CT-TT&HT.