Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 phải trình Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 10 tới đây.