Quảng cáo không chỉ còn là trả tiền cho các biển báo. Hầu hết người tiêu dùng hiện tìm kiếm sản phẩm mới trên Internet, khiên các mạng xã hội trở thành nền tảng mới để nhà sản xuất tiếp cận khách hàng.