Việt Nam đang có ưu thế về xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp nhưng giá trị gia tăng chưa cao, do thiếu hàm lượng tri thức và yếu tố sáng tạo.