IDP chờ "phép thuật" của “Phù thủy marketing” Trần Bảo Minh.