Cam kết niêm yết trên TTCK Hongkong hoặc London trở thành một điều kiện bắt buộc.