Hiện Nha Trang có 6 dự án đang bán cung cấp 1.649 căn hộ, và 60% đã được bán. Như vậy, hiện nay nguồn cung trên thị trường chỉ có khoảng 660 căn hộ.