Để Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) có thể áp dụng ngay trong thực tiễn khi có hiệu lực (1-9-2016), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật. Hiện, dự thảo đã được lấy ý kiến các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị trong ngành Hải quan và đang trong quá trình thảo luận lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.