Tự nhận có thể chạy việc vào bệnh viện, trường học, ngành công an... với giá 80-320 triệu đồng/suất, Nguyễn Thị Thanh Hoa đã lừa hơn 22 tỉ của nhiều người.