Khoản nợ của các doanh nghiệp đủ khả năng trả nhưng chây ỳ được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cam kết thu hồi trước Quốc hội.