Trong thương mại quốc tế, việc xác định luật áp dụng hay cơ quan tài phán là những yếu tố quan trọng giúp các bên tránh khỏi những rủi ro về pháp lý, tổn thất chi phí và thời gian khi có tranh chấp.