Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó quy định rõ về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.