Mục tiêu của Đồng Nai là phát triển doanh nghiệp về số lượng tăng bình quân 18%/năm, vốn đăng ký tăng 8%/năm (bao gồm vốn đăng ký bổ sung); hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 4.500 đến 5.000 lao động;