Hồ sơ thương vụ chuyển nhượng toàn bộ hệ thống kinh doanh Cash & Carry ở Việt Nam của Tập đoàn Metro (Đức) cho một tập đoàn của Thái Lan đã được chuyển đến cơ quan quản lý và đang được xem xét.