Cụm từ "thoái vốn" đã khá quen thuộc kể từ khi có thông tin Nhà nước sẽ thoái vốn tại một số doanh nghiệp đầu ngành.