Hiện đại hóa hoạt động ngân hàng là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được NHNN đặt ra trong kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015.