Thị trường mở trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN có thể trở thành vô nghĩa nếu không biết tận dụng cơ hội và chấp nhận cạnh tranh lành mạnh