Theo các chuyên gia pháp luật, Việt Nam và Indonesia đều là thành viên Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu Jet và Hero có thể được đăng ký quốc tế.