Sự quan tâm của cả người dân, DN được lý giải là do hiện nay, cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn chủ yếu từ hệ thống NH (chiếm từ 75 - 80%) nên nhất cử, nhất động của lãi suất đều được quan tâm.