Nhiều mặt hàng nông sản Việt bị trả về vì... không hiểu quy định của các nước nhập khẩu.