Số liệu được tính theo doanh thu bán lẻ đạt được trong năm 2014.