Dự kiến sẽ có nhiều thay đổi trong quy định cho vay bất động sản.