Công dân nước ngoài cần đầu tư trực tiếp 23,75 triệu USD vào kinh tế Áo để được cấp hộ chiếu nước này.